MED RUMMET SOM LÆRRED

Et løbende projekt - følg det her på siden

 

MED RUMMET SOM LÆRRED

 

Jeg eksperimenterer for tiden med det udvidede maleri og dets indgriben i og samspil med rummet. Med udgangspunkt i udvalgte værker, både nye og gamle, arbejder jeg direkte på væggen. Jeg ønsker med dette at vise hvordan en udsmykning i et hvilket som helst rum fremstår med naturlighed og selvfølgelighed, når værket er designet til og tilpasset rummet og dets funktion. I takt med at billedet kommer op i størrelse sker der et skift i rollerne med beskueren og netop dette skift er en afgørende forskel på et ophængt maleri og et integreret maleri.

 

Tilstedeværelsen af billedkunst vil berige et rum og de mennesker som opholder sig i det og bevæger sig igennem det. Det er i høj grad muligt at justere stemningen i rummet med billedkunst som er skabt til stedet. Når man opholder sig i et rum er det behageligt at føle at omgivelserne er planlagte, afstemte og konsekvente.

 

Jeg har gennem en årrække arbejdet med en række dogmer i mit maleri, som har sikret et stramt formsprog og let genkendeligt kodesystem i mit arbejde. Mine konstruktive kompositioner er systematiske undersøgelser af balance, netværk og universel orden. Med hovedvægt på konstruktion, abstrakt set, kobling og begrebet ”forbandt” har det været af stor betydning for mig at afkode hvordan konstruktionen holder i den menneskeskabte såvel som i naturens og det levede livs konstruktion.

 

MED RUMMET SOM LÆRRED er en udsmyknings-løsning som tager sigte på at være tilstede i rummet. Designet specielt til det pågældende rum, vil den udsmykkede rum-del fremtræde som en installation i sig selv. En integreret og nærværende del af rummet som netop opfattes som sådan og ikke føles som et fremmedelement.

 

Dette er muligheden for at få en helt unik udsmykning som bliver skræddersyet til stedet. En mulighed for en signatur eller en elegant kulisse i et udvalgt område.

 

Jeg åbner dørene med jævne mellemrum hvor det vil være muligt at se det aktuelle værk. Kontaktoplysninger samt information om mit projekt ”Med rummet som lærred” findes på www.hannehelms.dk.

 

På gensyn

Hanne Helms

 

 

 

 

 

Om mit arbejde med maleriet

 

On my work with the painting

 

FLOW

 

Mit arbejde med maleriet er for tiden en række undersøgelser af overgange. Skarpe kanter, luftige forvandlinger, flader som mødes hårdt, blødt, provokeret og i gensidig forståelse. Farveflader som fordamper i sammenstødet og fremkalder forbløffende temperaturskift op imod umærkeligt forandrende forløb. Jeg leger med porøsitet og stabilitet i farven og lader den være både luftig og massiv i mødet mellem fladerne.

My work with the painting is currently a number of studies of transitions. Sharp edges, airy transformations, surfaces which meet in a hard, soft, provoked way or in mutual understanding. Color surfaces that evaporate in the clash and provoke amazing changes in temperature up against imperceptibly changing course. I play with porosity and stability in color and let it be both airy and massive in the meeting between the surfaces.

Maleriet bygges op som en konstruktion. Jeg arbejder non-figurativt, konkret og konstruktivistisk. Jeg udforsker i mine kompositioner hvad der skal til for at etablere balance og helhed. Mine undersøgelser af proportioner og størrelsesforhold danner grundlag for den Mondrianske måde jeg bygger mit netværk på. Ud af netværket vokser så de balancerede konstruktioner som luftige netværk eller mere stabile massiver.

The painting is built up as an assembly. My work is non-figurative, concrete and constructivist. I explore in my compositions what it takes to establish balance and wholeness. My studies of proportion and scale form the basis for the Mondrianic way I build my network. Out of the network then grows the balanced structures as airy networks or more stable massifs.

I min søgen mod grænserne for sammenhængskraften, arrangerer jeg bindingspunkterne så konstruktionen udfordres. Jeg ønsker at skemalægge og billedliggøre vigtigheden af forbindelser og betydningen af forbandt på et abstrakt plan. Jeg tilstræber en rytme som balancerer et godt sted midt imellem enkelhed og kompleksitet.

Jeg beskriver forbindelserne i forløb som spor. Som spor af liv. Spor efter bevidste handlinger, sociale dynamikker og synergi som resultat af aktivitet, bevægelse og levet liv. Omsat til en form for kode eller netværk som repræsenterer dem i maleriet, fremstår de som koblede forløb og flader i to dimensioner.

In my search of the limits of cohesion, I arrange the bonding points as construction challenged. I want to schedule and visualize the importance of the relationship and the importance of connecting on an abstract level. I believe in a rhythm that balances a good place in between simplicity and complexity.

I describe compounds in the course as tracks. As traces of life. Traces of deliberate actions, social dynamics and synergies as a result of activity, movement and lived life. Translated into a kind of code or network that represents them in painting, appear as coupled courses and surfaces in two dimensions.

Arbejdet på papiret er omdrejningspunktet i min proces. Her leger og eksperimenterer jeg indenfor rammerne af mit system. På papiret føler jeg en stor frihed og en uhøjtidelighed som tillader mig at prøve alle ideer af. Senere fortsætter arbejdet med den enkelte komposition på lærredet eller tilpasset en væg i rummet og her fintuner jeg farven og arbejder videre med overflade og tekstur.

The work on paper is the focal point of my process. Here I play and experiment within the framework of my system. On paper, I feel a great freedom and informality which allows me to try out all my ideas. Later I continue to work with the individual composition on the canvas or fitted to a wall in the room and here I fine-tune the color and continue to work with surface and texture.

Jeg forholder mig til farven som diagram. Jeg arbejder ikke ud fra en palet, men med farven som funktion. Det handler om hvad farverne gør ved hinanden. Hvordan de fremhæver, frastøder eller hjælper hinanden. Farverne vælges ud fra det pågældende forløbs status. De gradueres i forhold til betydning, vigtighed, styrke, størrelse og retning i elementet. Jeg drejer på knapper som komplementærkontrast, farvekontrast, tonehøjde, gråhedsværdi, sort- og hvidmængde, transparens, overflade og symbolik.

Jeg er meget optaget af at overfladens udtryk stemmer overens med billedets indhold og udtryk. Derfor bearbejder jeg overfladen på forskellige måder, gennemarbejder hver farveflade i flere lag og bearbejder og forfiner overgange og afgrænsninger igen og igen og igen.

I relate to the color as a chart. I do not work from a palette, but with the color as a function. It's about what colors do together. How the highlights, repel or help each other. The colors are chosen for the status of the specific course. They will vary according to importance, urgency, strength, size and direction of the element. I turn buttons like color contrast, pitch, grey value, black and white volume, transparency, surface and symbolism.

I am very concerned that the surface expression match the image content and expression. Therefore I process the surface in various ways, through working every color surface in several layers, editing and refining transitions and boundaries over and over.

Art by Hanne Helms