Kunstnerisk udsmykning i virksomheden       - English version below

Der er flere muligheder for at bruge billedkunst i det offentlige rum:

- Kunsten tænkes ind fra begyndelsen af byggeriet eller renoveringen. Således sikrer man sig et godt overblik over helheden og samspillet mellem kunst og arkitektur.

- Et kunstværk skabes til et udvalgt rum. Her kan man udtrykke et statement, understrege sin profil og placere sin signatur.

- Kunstværket købes fra atelieret og placeringen stemmes af med indretningen.

- Kunst som inddrager brugerne af rummet eller området i samspil med indretningen. Således kan kunsten få en funktion i forbindelse med opdeling af et areal, ophold og vejvisning i eller omkring større komplekser, som afspærring eller som justering af rumfornemmelsen.

 

Integreret Billedkunst

Der er mange muligheder for kunstnerisk udsmykning på bygnings- og rum dele. Alt efter det pågældende steds arkitektur og funktion og i hvilken kapacitet besøgende, klienter og kunder opholder sig i virksomheden, kan der udvælges forskellige rum- og bygningsdele til udsmykning. Gavle, gulve, endevægge, trappetårne, lofter, døre, søjler.

Tilstedeværelsen af billedkunst vil berige rummet og de mennesker som opholder sig i det og bevæger sig igennem det. Det er i høj grad muligt at justere stemningen i rummet med billedkunst som er skabt til stedet. Som besøgende er det behageligt at føle at omgivelserne er planlagte, afstemte og konsekvente. Det er en måde at tage ejerskab til sit territorium på og visualisere et statement.

Her er muligheden for at få en helt unik udsmykning som bliver skræddersyet til stedet. En mulighed for en signatur eller en elegant kulisse i et udvalgt område.

 

Kunstfradrag

Kunstnerisk udsmykning i virksomheden og kunstværker kan afskrives med 25% af værdien årligt.

Afskrivningsreglerne omfatter:

- Kunstværker, der hænges op eller opstilles i virksomhedens bygninger.

- Kunstnerisk udsmykning, der udføres som en del af bygningen eller nærmeste omgivelser.

 

Kunstnerisk Rådgivning

Med rummet som lærred - en udsmyknings-løsning som tager sigte på at være tilstede i rummet. Designet specielt til det pågældende rum, vil den udsmykkede rum-del fremtræde som en installation i sig selv. En integreret og nærværende del af rummet som netop opfattes som sådan og ikke føles som et fremmedelement.

Udtrykket er en kombination af stedets personlighed og mit design som rummer en forbindelse til konstruktionen i arkitekturen, en rytmisk puls og en tilstedeværelse i komposition og farver, som får den besøgende til at føle sig tilpas i overensstemmelse med rummets formål.

Et godt resultat afhænger af mange forskellige ting, som afklaring af behov og begrænsninger, forventningsafstemning og god kommunikation. Jeg har mange års erfaring med billedkunst, rumdesign og projektledelse og jeg vil se frem til et godt og frugtbart samarbejde om at løse den næste opgave i en virksomhed som trænger til at få et oprigtigt og virkningsfuldt løft.

 

Vi starter med et uforpligtende møde….

 

Hanne Helms,

hhdesign@mail.dk,

 

KildegÄrd Privat Skole, Skitse, 2014
Wall decor, Kongens Lyngby, 2014

 

Artistic decoration in a company

There are several ways to use visual art in public spaces:

- The art being incorporated from the start of construction or conversion. Thus you ensure a good view of the whole and interaction between art and architecture.

- A work of art created for a selected room. Here you can express a statement, emphasize your profile and place a signature.

- The artwork purchased from the studio and the location reconciled with the decor.

- Art involving users of the space or area in interaction with the decor. Thus, art can have a function of dividing an area, a stay and guidance in or around major complexes, isolation of an area or as adjusting the feeling of the space.

 

Integrated Art

There are many options for artistic decoration of buildings and room parts. Depending on the architecture and function of the space and in what capacity visitors, clients and customers staying in the company, there can be selected various wallsand building parts for decoration. Gables, floors, end walls, stairwells, ceilings, doors, pillars.

The presence of visual arts enrich the space and the people who stay in it and move through it. It is very much possible to adjust the mood of the room with art that is created for the site. As a visitor, it is pleasant to feel that the environment is planned, coordinated and consistent. It is a way to take ownership of a territory and visualize a statement.

Here is the opportunity to get a unique decoration which is tailored to the site. An opportunity for a signature or an elegant backdrop in a selected area.

 

Art Advice

Artistic decoration of the company and artworks can be depreciated by 25% in value annually.

Depreciation rules include:

- Works of art placed in the company's buildings.

- Artistic decoration carried out as part of the building or immediate surroundings.

 

Artistic Advice

The walls as a canvas - an ornamentation solution which aims to be present in the room. Designed specifically for the space in question, the ornate room-part will appear as an installation in itself. An integrated and present part of the room which is perceived as such.

The expression is a combination of the site's personality and my design which accommodates a connection to the design of the architecture, a rhythmic pulse and a presence in composition and colors that makes the visitor feel comfortable in accordance with the room's purpose.

A good result depends on many different things, such as clarifying the needs and constraints of expectations and of good communication. I have many years of experience with visual art, spatial design and project management and I will look forward to a good and fruitful cooperation with the next customer in a company that needs to have a serious and powerful boost.

 

Hanne Helms,

hhdesign@mail.dk,